Pracovný postup

Ako sa údržba studne vykonáva a ako často?

Cieľom údržby je zo studne odstrániť všetky znečistenia a vytvoriť sterilné prostredie pre zadržiavanie vody.

Čistenie studne vykonávajú vždy min. dvaja pracovníci, kedy jeden pracuje v studni a druhý ho z povrchu obsluhuje. Dĺžka samotnej údržby štandardnej studne trvá spravidla 2 hodiny.

Perióda takejto údržby závisí na technickom stave studne a zložení zachytenej vody. Spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR odporúčame interval raz za 5–8 rokov, vo výnimočných prípadoch aj častejšie.

Údržba má vždy tri pracovné fázy:

 

Mechanické čistenie

V prvej fáze ide predovšetkým o dôkladné umytie vnútorného plášťa studne vysokotlakovou vodou, na dne studne o rozvírenie kalu a jeho odčerpanie kalovým čerpadlom a následné odstránenie všetkých nečistôt a predmetov, ktoré čerpadlo nepojalo. Tie sa vynášajú na povrch vrátane existujúceho starého štrku, ktorého póry sú často liahňou baktérií.

S čistením mimo iných súvisí tiež založenie novej filtračnej vrstvy na dne studne v patričnej hrúbke.

 

Dezinfekcia

K dezinfekcii studne je možné použiť mnoho dezinfekčných prostriedkov, kvalitné výsledky vykazuje napr. Chlórnan sodný. Roztok dezinfekčného prostriedku sa aplikuje na celý vnútorný povrch studne, plášť, dno aj rozvody.

Dezinfekciu je nutné vykonávať komplexne tzn. vrátane dezinfekcie celého vodovodného systému v objekte. Aby bola dezinfekcia účinná je nevyhnutné dodržať expozičnú dobu použitého dezinfekčného prostriedku, ktorá je obvykle 24–36 hodín. Po túto dobu by nemala byť studňa používaná.

 

Revízie

Vykonanie revízie studne je nevyhnutnou súčasťou jej údržby. Do revíznej správy pracovník zaznamená technické vady, ktoré v priebehu čistenia pri studni zistil a navrhne spôsob ich odstránenia.

Technický stav studne je posudzovaný podľa ustanovení STN 75 5115 - Studne individuálneho zásobovania vodou. V súlade s touto normou musia byť prevádzkované všetky druhy studní. Pretože pri studni takmer každá vada dokáže výrazne ovplyvniť kvalitu zachytenej vody, malo by sa k odstráneniu vád pristúpiť čo najskôr, tak aby studňa mohla byť do ďalšej údržby, ktorú pracovník navrhne, bezchybne a bezpečne prevádzkovaná.

Je nutné studňu nejak kontrolovať?

Áno, kontrolu studne, ktorú je optimálne vykonávať dvakrát do roka, vždy pred zimným obdobím a po ňom, zvládnete vykonať sami.

Preverte zákryt studne či nie je poškodený a je správne usadený. Skontrolujte funkčnosť ventilačnej hlavice, prípadne vyčistite alebo vymeňte jej záchytnú priečku. Uistite sa, že nedochádza k presakovaniu povrchovej vody do studne.

Pravidelne zabezpečujte analýzu vody akreditovaným laboratóriom.

Chcete sa ešte na niečo spýtať?

  

Vyplnením a odoslaním tohto formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679), ktoré budú použité na účely jednorazového vybavenia dopytu alebo zodpovedanie zaslanej otázky. Prevádzkovateľ internetového portálu StudnaNaKluc.sk je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri.