Ručné pumpy

Využitie ručných čerpadiel

Ručná pumpa NP 75

Stojanové (ručné) čerpadlo alebo tiež ručná pumpa je aj v dobe plnej elektroniky a automatických systémov s veľkou obľubou využívaná k čerpaniu vody zo studní nie len v oblastiach bez elektrickej energie - u chát, chalúp, na záhradkách, ale aj pri rodinných domoch, kde pokrýva predovšetkým drobnú potrebu vody na záhrade a zároveň plní funkciu záložného čerpadla pre dodávku vody v prípade výpadku elektrického prúdu.

Ako vybrať ručnú pumpu?

Podľa nasávacích schopností rozlišujeme dva typy stojanových čerpadiel:

 • s integrovaným pracovným valcom v tele pumpy - sacia schopnosť do 7 m hl.,
 • s externým pracovným valcom umiesteným na výtlačnom potrubí - sacia schopnosť do 30 m hl.

Historická pumpa SigmundAko je možné z predchádzajúcich usudzovať, poloha pracovného valca je pri výbere ručnej pumpy rozhodujúca. Pracovný valec je hnacím ustrojím celej pumpy a pre bezchybný chod musí byť umiestnený vždy max. 7 m nad hladinou vody v studni. Tak je možné pumpou s externým pracovným valcom čerpať vodu až z hĺbky 30 m.

Aj keď je v studni niekoľko metrov vody, odporúčame pri vôle ručného čerpadla vždy počítať s možným poklesom hladiny vody až na jej najnižšiu možnú úroveň tj. 0,5 m nad dno studne. V tejto výške je umiestnený sací kôs pumpy. Týmto bude zabezpečená funkcia pumpy aj pri minimálnom množstve vody v studni napr. v období dlhodobého sucha.

Inštalácie a údržba stojanových čerpadiel

Všeobecne odbornej inštalácii ručných púmp nie je venovaná dostatočná pozornosť. Mnoho inštalatérov nemá s montážou, predovšetkým púmp s externým pracovným valcom dostatočné skúsenosti a preto sa do zložitej a náročnej inštalácie neradi púšťajú. K vstupu do studne tiež často chýba potrebné vybavenie, chuť a odvaha a preto sa často stretávame s neodborne prevedenou montážou a týmito nedostatkami:

 • zlé nastavenie chodu piesta v nadväznosti na pohyb páky - piest naráža na klapku s príťažou alebo vrch pracovného valca - znižuje sa životnosť týchto dielov,
 • nedostatočné ukotvenie pumpy k zákryte studne - pri použití sa pumpa otáča a rôzne nakláňa – manipulácia je veľmi nekomfortná,
 • chýba tesnenie medzi tanierom pumpy a zákrytom studne - priestupom poklopu sa tak do studne dostáva povrchové znečistenie – ľahko dochádza ku kontaminácii studne,
 • chýba odvodnenie - hladinu vody zo stojana pumpy a časti potrubia nie je možné na zimu znížiť do nezámrznej hĺbky - zamrznutím vody pumpa praská.

Údržba ručného čerpadla nepredstavuje nič náročného. K správnej funkcii postačí občasné premazanie čapov vahadla tukom. V zimnom období je potrebné zamedziť poškodeniu čerpadla účinkami mrazu odvodnením jeho vnútorného priestoru.

Mimo údržbu je nevyhnutná pravidelná prehliadka ukotvenia pumpy, utesnenie priestupu a funkcie odvodňovacieho ventila a prípadné nedostatky je nutné opraviť alebo vymeniť. Túto prehliadku je vhodné spojiť s celkovou kontrolu studne, ktorú je optimálne vykonávať dvakrát do roka, vždy pred zimným obdobím a po ňom.

Požiadavky normy k ručným čerpadlám

Podľa záväzných ustanovení STN 75 5115 - Studne individuálneho zásobovania vodou, sa jedná o nasledujúce požiadavky:

 • k čerpaniu vody zo studne môžu byť použité len čerpadlá alebo iné odberné zariadenia, ktoré nepodliehajú rozkladným zmenám, nemôžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vody a pre použitie v styku s pitnou vodou sú schválené orgánmi hygienickej služby,
 • osadenie čerpacieho zariadenia musí byť vykonané podľa montážnych pokynov výrobcu a tak, aby pri jeho prevádzke bolo vylúčené znečisťovanie vody v studni,
 • pri studniach vybavených ručnou pumpou alebo iným zariadením s priamym výtokom vody, musí byť zriadený vodotesný odpad, odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti min. 5,0 m od studne,
 • ovládanie ručného stojanového čerpadla musí byť z priestoru mimo studne,
 • výtok ručnej pumpy by mal presahovať okraj krycej dosky min. o 0,2 m,
 • ručná pumpa musí byť zabezpečená proti zamrznutiu odvodňovacím zariadením,
 • priestup potrubia krytom studne musí byť zabezpečený proti presakovaniu,
 • sacie otvory ručnej pumpy (kôš) musí byť v takej hĺbke, aby bolo vylúčené nasávanie kalu zo dna studne:
  • u kopanej (šachtovej) studni min. 0,5 m nad povrchom štrkovej vrstvy na dne studne,
  • pri vŕtanej (potrubnej) studni min. 0,5 m nad horným okrajom kalníka.

Pred montážou pumpy odporúčame

Pred montážou novej ručnej pumpy alebo opravou existujúcej, odporúčame zhodnotiť tiež technický stav častí studne nachádzajúce sa nad terénom a prípadné nedostatky uviesť do súladu so záväznými požiadavkami STN 75 5115 - Studne individuálneho zásobovania vodou, popísanými v kapitole opravy zhlaví studní. Neskoršia výmena napr. zákrytovej dosky alebo skruže, by tak zbytočne predstavovala nutnú demontáž a opätovnú montáž ručnej pumpy.
Pred inštaláciou pumpy je potrebné sa v rámci zhlavia studne tiež zaoberať odtokom nevyužitej odčerpanej vody mimo studňu, s ktorým nepriamo súvisí utesnenie studne, pretože ak bude voda vytekať voľne na terén, bude sa pri neutesnenej studni dostávať do studne a spôsobovať rad komplikácii.

 

Objednajte si ručnú pumpu

Rôzne typy a modely ručných púmp vrátane odbornej montáže nájdete v našom cenníku. Popýtate, doladíme, dovezieme, namontujeme.

Objednávku môžete vykonať tiež telefonicky.
VOLAJTE: 0948 290 190

Nebojte sa spýtať

U nás za konzultácie nič platiť nebudete a preto ak potrebujete poradiť, neváhajte nám poslať dotaz, radi vám pomôžeme.

  

Vyplnením a odoslaním tohto formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679), ktoré budú použité na účely jednorazového vybavenia dopytu alebo zodpovedanie zaslanej otázky. Prevádzkovateľ internetového portálu StudnaNaKluc.sk je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri.