Úprava a filtrácia vody

Vlastnosti vody

Voda je chemicky veľmi jednoduchá zlúčenina vodíka s kyslíkom. Jej polárny charakter jej dáva vlastnosti dobrého rozpúšťadla pre mnoho anorganických látok – kyselín, zásad a solí – ale aj pre mnoho organických látok, majúcich polárny charakter.

Okrem toho môžu byť vo vode dispergované pevné častice a za bežných fyzikálnych podmienok je rozpúšťadlom pre plyny. V prírode je voda aj prostredím, v ktorom žije mnoho živých organizmov na rôznom vývojovom stupni.

Čo voda obsahuje?

Priemyslový stĺpcový filterVlastnosti vody spôsobujú, že sa v prírode voda nevyskytuje ako chemicky čistá zlúčenina, ale obsahuje vždy rozpustené a nerozpustené látky organického aj anorganického pôvodu a rozpustené plyny. Obsah týchto prímesí je daný pôvodom vody.
Pri podzemných vodách je to predovšetkým horninové prostredie, z ktorého voda pochádza, a ktoré určuje základný charakter vody. Okrem toho môže byť aj podzemná voda kontaminovaná priesakmi napr. z poľnohospodárskej alebo priemyslovej činnosti.

Ako zistiť kvalitu vody?

Dostupným a jediným riešením ako zistiť charakter a eventuálnu mieru kontaminácie využívanej vody je podrobiť vzorku vody laboratórnemu rozboru.
Výsledok rozboru informuje nie len o hodnotení vody z hľadiska chemického, fyzikálneho, biologického a mikrobiologického, ale predovšetkým o nevyhovujúcich hodnotách jednotlivých ukazovateľov.

Aké sú požiadavky na kvalitu vody?

 • Pri pitnej vode
  Priemyslový stĺpcový filterHygienické limity medzných hodnôt všetkých ukazovateľov stanovuje zákon č. 354/2006 Z. z. Pokiaľ merná hodnota niektorého z ukazovateľov nevyhovuje týmto limitom, nemôže byť voda používaná pre verejné zásobovanie vodou.
  Pri domových studniach tento zistený negatívny stav, aj keď nie je v ničom iný, iste nepovedie k hygienickému zákazu používania vody ako u verejných. Je však majiteľovi studne rovnakým dôkazom, že voda nie je v poriadku a je nutné hľadať príčiny a zjednať nápravné opatrenia.
 • Pri technickej vode
  Voda používaná do vykurovacích systémov musí splňovať požiadavky výrobcu tepelných zariadení (kvalitou použitej vody sa niekedy limitujú záručné podmienky) a zodpovedať tiež niektorým osvedčeným odporúčaniam ako je napr. STN 07 7401.

Úprava vody ako posledné riešenie

Pokiaľ kvalita vody zo studne neodpovedá stanoveným požiadavkám, neznamená to automaticky potrebu vodu upravovať. Nevyhovujúce hodnoty niektorých ukazovateľov môžeme do medzných hodnôt dostať aj nasledujúcimi ekonomickejšími krokmi:

Čo vám vieme v oblasti úpravy vody ponúknuť?

 • Úpravu a filtráciu vody pre pitné, úžitkové a technické účely.
 • Riešenie pre rodinné domy aj priemyselné objekty.
 • Najnovšiu technológiu firmy CONEL a EcoWater Systems.
 • Dlhoročné skúsenosti.
 • Bezplatný individuálny návrh.
 • Kontrolný rozbor zdarma.

Informácie k problematike

 

Stanovisko NRC pre pitnú vodu k prístrojom na úpravu vody na báze magnetickej úpravy
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Problematika použitia prípravkov na báze (poly)fosforečnanov
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

O význame vápnika a horčíka v pitnej vode
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zdravotný význam sodíka vo vodách
MUDr. František Kožíšek, Csc.; MUDr. Hana Jeligová (Státní zdravotní ústav v Praze)

Parazitické prvoky v pitnej vode - metodické odporučenie
MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann, RNDr. Jaroslav Šašek a Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Zákon č. 354/2006 Z. z.
Požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Návrh technológie úpravy

Každému navrhnutému a aplikovanému riešeniu musí predchádzať dôkladné šetrenie, zváženie a vyhodnotenie celej situácie a všetkých v úvahu prichádzajúcich variant riešení tak, aby výsledok bol skutočne optimálny z hľadiska ekonomického, zdravotného aj vplyvu na životné prostredie.

Návrh systému úpravy vám vypracujeme zdarma. Popíšte prosím nižšie situáciu, ktorú je potrebné vyriešiť, odošlite formulár a my sa vám skoro ozveme.

  

Vyplnením a odoslaním tohto formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679), ktoré budú použité na účely jednorazového vybavenia dopytu alebo zodpovedanie zaslanej otázky. Prevádzkovateľ internetového portálu StudnaNaKluc.sk je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri.