Analýza studničnej vody

Ako zistiť kvalitu vody?

Dostupným a jediným riešením ako zistiť charakter a eventuálnu mieru kontaminácie využívanej vody je podrobiť vzorku vody laboratórnemu rozboru. Výsledok rozboru informuje nie len o hodnotení vody z hľadiska chemického, fyzikálneho, biologického a mikrobiologického, ale predovšetkým o nevyhovujúcich hodnotách jednotlivých ukazovateľov.

Pitná voda musí spĺňať hygienické požiadavky

Analýza studničnej vodyHygienické limity medzných hodnôt všetkých ukazovateľov stanovuje zákon č. 354/2006 Z. z. Pokiaľ merná hodnota niektorého z ukazovateľov nevyhovuje týmto limitom, nemôže byť voda používaná pre verejné zásobovanie vodou.

Pri domácich studniach tento zistený negatívny stav, aj keď nie je v ničom iný, určite nepovedie k hygienickému zákazu používania vody ako pri studni verejnej. Je avšak majiteľovi studne rovnakým dôkazom, že voda nie je v poriadku a je potrebné hľadať príčiny a spracovať nápravné opatrenia.

Ako často vykonávať kontrolu vody?

Ani najhlbšia studňa nedáva istotu, že voda bude stále nezávadná. V skalnom podloží stačí len jedna puklina, aby sa znečistenie dostalo stovky metrov ďaleko, nehovoriac o vysoko priepustnom podloží ako sú štrky alebo piesky. Preto je pravidelná kontrola kvality vody nutnosťou.

Pri verejnej studni

Vedľa základných povinností daných vodným zákonom č. 364/2004 Z. z., ako napríklad dodržovať podmienky, za ktorých bola studňa povolená, musí prevádzkovateľ verejnej studne aj súkromnej studne využívanej k podnikateľskej činnosti najmenej raz ročne zabezpečiť technickú prehliadku studne a jej najbližšieho okolia a odstrániť zistené nedostatky.

Zároveň musí podľa zákona č. 354/2006 Z. z., o požiadavkách na vodu určenou pre ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určené pre ľudskú spotrebu, nechať vykonať odber vody a urobiť jej rozbor.

Pri domácej studni

Ak používa niekto studňu len k zásobovaniu svojej domácnosti, žiadny predpis mu priamo neukladá povinnosť ako často kontrolovať kvalitu vody. Avšak otázku, či voda zo studne je (ešte) zdravotne nezávadná, by si mal dobrovoľne a periodicky položiť aj každý užívateľ domácej studne. "Periodicky" znamená podľa miestnej situácie početnosť tu vyššiu, tu nižšiu, ale raz do roka minimálne.

Kto vykonáva odber vody a jej rozbor?

Rozbor pitnej vody smú vykonávať laboratória akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Dôležité je, aby laboratórium v rámci svojej akreditácie bol schopný vykonať požadovanú analýzu v plnom rozsahu, vrátane odberov pitnej vody podľa STN EN ISO 5667-1.

Pokiaľ má byť výsledok analýzy podkladom k správnemu konaniu (kolaudácii) alebo ide o kontrolný rozbor vody z verejnej studne a súkromné studne využívané k podnikateľskej činnosti, musí byť aj odber akreditovaný.

 

Objednajte si analýzu studničnej vody

Analýzy studničnej vody rôznych rozsahov nájdete v našom cenníku. Popýtate, doladíme, prídeme, vzorku odoberieme, výsledok pošleme a s vami skonzultujeme.

Objednávku môžete vykonať tiež telefonicky.
VOLAJTE: 0948 290 190

Informácie pre tých, ktorí chcú vedieť

 

Príručka pre užívateľa domových a verejných studní (Studňa ako zdroj pitnej vody)
MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Čo vieme o pitnej vode v Slovenskej republike
Úrad verejného zdravotníctva SR

Odporúčania pre majiteľov studní
Úrad verejného zdravotníctva SR

Parazitické prvoky v pitnej vode - metodické odporučenie
MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann, RNDr. Jaroslav Šašek a Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze)

Vyhláška č. 550/2007 Z. z.
O podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

Zákon č. 354/2006 Z. z.
Požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Nebojte sa spýtať

U nás za konzultácie nič platiť nebudete a preto ak potrebujete poradiť, neváhajte nám poslať dotaz, radi vám pomôžeme.

  

Vyplnením a odoslaním tohto formulára nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679), ktoré budú použité na účely jednorazového vybavenia dopytu alebo zodpovedanie zaslanej otázky. Prevádzkovateľ internetového portálu StudnaNaKluc.sk je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri.