Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov spoločnosť STUDŇA NA KĽÚČ, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 125721/B, IČO: 51313707 a fyzická osoba Martin Balajka, Zahradní čtvrť 660, 763 02  Zlín-Malenovice, Česká republika, ŽL č. k. MMZL 077343/2017/5 vydaný MM Zlína, IČO: 68121393, DIČ: CZ7710124114, (ďalej len „prevádzkovateľ“) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

II. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov prevádzkovateľovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím objednávky alebo uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu s prevádzkovateľom, alebo ktoré prevádzkovateľ zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

III. Zdroje osobných údajov:

 1. priamo od subjektov údajov,
 2. verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.).

IV. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania:

 1. adresné a identifikačné údaje slúžiace na identifikáciu subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu. IČO, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, emailová adresa a iné obdobné informácie),
 2. popisné údaje (napr. bankové spojenie, dátum) v prípade potreby vystavenia faktúry či spísania zmluvy o dielo,
 3. ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie vyplývajúce z objednávky alebo zmluvy.

V. Kategórie subjektov údajov:

 1. zákazník prevádzkovateľa,
 2. zamestnanec prevádzkovateľa,
 3. dodávateľ služby,
 4. iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi,
 5. uchádzač o zamestnanie.

VI. Kategórie príjemcov osobných údajov:

 1. sprostredkovateľ prevádzkovateľa,
 2. zamestnanec prevádzkovateľa,
 3. finančné ústavy,
 4. štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

VII. Účel spracovania osobných údajov:

 1. účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby,
 2. jednania o zmluvnom vzťahu,
 3. plnenie objednávok alebo zmluvy,
 4. ochrana práv prevádzkovateľa, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok prevádzkovateľa),
 5. archívnictvo vedené na základe zákona,
 6. plnenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa,
 7. ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov.

VIII. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľa. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkarni a sídle prevádzkovateľa jednotlivými poverenými zamestnancami prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme s dodržaním všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal prevádzkovateľ technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

IX. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách, vo spisovom a škartačnom poriadku prevádzkovateľa či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

X. Poučenie

I. Prevádzkovateľ spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

 1. dotknutá osoba dala súhlas na jeden alebo viac konkrétnych účelov,
 2. spracovanie je nevyhnutné na splnenie objednávky alebo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
 3. spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje,
 4. spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 5. spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený prevádzkovateľ,
 6. spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.

XI. Práva subjektov údajov

I. V súlade so čl. 12 GDPR informuje prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

  1. účelu spracovania,
  2. kategórii predmetných osobných údajov,
  3. príjemcom alebo kategóriám príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
  4. plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
  5. všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov,
  6. skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

II. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  1. Požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie,
  2. Požadovať, aby prevádzkovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov,
  3. Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, prevádzkovateľ okamžite odstráni vadný stav,
  4. Ak prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov,
  5. Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo,
  6. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.